LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.55. Hi ha uns quants mots en què es produeix la combinació d’un diftong creixent i un de decreixent en la mateixa síl·laba. Són els triftongs (dè-ieu). Tria una i o una u completant els espais buits de cada una de les paraules següents.
gatar; fèe; Paraga; rèe

Passar a la segona part de l'activitat