LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.51. Completa amb les lletres m o n les frases següents.Tria l'opció correcta d’acord amb les normes ortogràfiques i les excepcions corresponents:
a) És iprobable que aquells animals afibis tornin a emalaltir.
b) Cofiaven que fes un cavi i acabés d’efortir-se.
d) Hi havia una gama de colors emig de la circuferència.
e) Una obra de misteri va evair tota la cabra.
f) És coprensible que es vulgui eprovar el vestit.
g) Ivocava amb èfasi que el covertís en un ésser imortal.
h) El monument comemora els cobatents de la guerra civil.
i) Tamateix el coflicte ha mivat d’intensitat.