LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 6


6.17. Tenint en compte el tipus d’oració que t’indiquem en cada cas, tria la conjunció adequada:
a) Els avis estaven molt preocupats (perquè / doncs) el nen no parava de plorar [adverbial causal].
b) (Com que / Com) el nen no parava de plorar [adverbial causal], els avis estaven molt preocupats.
c) El nen plorava (tant que / tan que) els avis estaven molt preocupats [adverbial consecutiva].
d) El nen no parava de plorar; (per tant / perquè), els avis estaven molt preocupats [coordinada il·lativa].