LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.45. Determina un derivat acabat en -ssió o -ció a partir de les paraules següents. Tria l'opció correcta segons correspongui.
Per exemple:
dissoldre → dissolució; agredir → agressió.
discutir → discu
posseir → posse
repercutir → repercu
trair → traï
concedir → conce
obtenir → obten
associar → associa
cedir → ce
extingit → extin
admetre → admi
saludar → saluta
obsedir → obse
executar → execu
imprimir → impre
expressar → expre