LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.42. Aplica les normes. Completa les frases següents amb les lletres que representen la essa sonora. Tria en cada cas l'opció correcta:
a) Han plantat quine alines i catore sales.
b) Li van fer una anàlii per sospear la doi convenient.
c) És la ona on hi havia el forat de la capa d’oó.
d) Al deembre farem una viita al mueu de l’esgléia.
e) La donella es va poar un vestit d’amaona per muntar a cavall.
f) Les benineres ja no tenen gaolina sense plom. Cal utilitar unes altres benines.
g) En aquells païos fan un esmorar molt senill.
h) La feblea i la pobrea d’alguns pobles no és per atar.