LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 4


4.40. Posa’t a prova. Substitueix el so sonor [z] per les lletres s o z, i el so sord [s], per s, ss, c o . Tria en cada cas l'opció correcta:
a) L’explo[z]ió en aquella [z]ona va cau[z]ar le[z]ions a set[z]e per[s]one[s].
b) És for[s]a to[s]ut i no es deixa convèn[s]er fà[s]ilment. Diu que e[s]tà can[s]at de po[z]ar-se aquella disfre[s]a i que no és feli[s].