LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 3


3.18. Completa les expressions següents escrivint les formes pronominals adequades.
a) El van agafar. / agafen. / Van agafar-lo. / Agafa.
b) Els van pintar. / han pintat. / Van pintar / Pinta.
c) En van prendre un. / han pres un. / Van prendre un. / Pren un.
d) Li van telefonar. / han telefonat. / Van telefonar. / Telefona.