LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.61. Completa les frases següents escrivint la forma correcta dels verbs concebre, decebre i percebre.
a) Vés a veure aquesta pel·lícula; no et .
b) Creuen que al cap d’un any uns grans beneficis per les seves inversions.
c) —Escolta, tu no alguna cosa estranya en l’ambient? —No, jo no res d’estrany.
d) Nosaltres no com ha pogut ser capaç de fer-ho. Vosaltres no ho així?