LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.56. Torna a escriure aquests mots amb dièresi o accent damunt de les is tòniques:
agraim
agraiem →
traduissim →
traduissin →
agraieu →
agrait →
pais
paisos →
genui
genuina →
tradui
traduides →