LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 2


2.23. Completa les oracions següents amb la perífrasi d’imminència (estar a punt de + infinitiu):
a) La funció ... (començar, present).
La funció .

b) El tren ... (descarrilar, passat perifràstic).
El tren .

c) Aquesta empresa ... (fer fallida, present).
Aquesta empresa .

d) El partit ... (acabar, imperfet).
El partit .