LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.43. Utilitza mots exclamatius o intensius (que, quin, si, si que, com més, d'allò més...) per completar les oracions exclamatives següents:
a) hi havia gent a la manifestació!
b) Mira n’ha de tenir, d’equilibri!
c) L’espectacle va ser divertit!
d) No saps prou bé embolic ens va armar!
e) Te n’has d’oblidar aviat millor!
f) despistat que és, el teu nebot!