LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.20. Completa les frases següents amb la paraula perquè o el grup per què. Escull la resposta correcta en cada cas. Tingues en compte que perquè pot ser un nom, sinònim de causa; quan és un nom, sol anar darrere l’article el.
a)— acluques els ulls?
la polseguera no me’ls irriti.
b)— La comissió s’ha dissolt; saps ?
— Doncs el president i el secretari no s’avenien.
c) La jutgessa investiga el de la fallida de la companyia d’assegurances sospita que hi ha hagut una gestió fraudulenta.