LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.16. Digues, primer, quines oracions són interrogatives totals i quines, interrogatives parcials; després digues quines són interrogatives directes i quines, indirectes. Escriu les respostes correctes en cada cas.
a) Aconseguirem, algun dia, eradicar les malalties canceroses?
. .

b) Amb quins animals treballen els laboratoris farmacèutics?
. .

c) Si us plau, expliqui al jurat per què va abocar productes tòxics al riu.
. .

d) El jurat vol saber si vostè coneixia l’origen d’aquests productes.
. .