LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 4t ESO

UNITAT 1


1.14. Digues la modalitat primària d’aquestes oracions: enunciativa, interrogativa o exhortativa. Després digues quin propòsit persegueix cadascuna: preguntar, ordenar o simplement dir. Escriu les respostes correctes en cada cas.
a) Obriu bé els ulls i contempleu aquesta meravella.
. .

b) El seu rostre resplendia d’orgull i felicitat.
. .

c) Tu creus que podrà resistir tanta pressió ambiental?
. .