LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 9


9.52. Llegeix les frases següents i completa-les escrivint l’opció correcta:
a) (alhora / (a l’hora()
Quedem que tu diguis.
Reia i plorava .
b) ((enlaire( / (en l’aire()
M’apuntà i em digué: «Mans ».
Hi ha grans de pol·len .
c) ((enlloc( / (en lloc()
de tu, jugarà en Toni.
La casset, no l’he vista .
d) ((gairebé( / (gaire bé()
No em trobo .
Hi havia un miler de persones.
e) ((potser( / (pot ser()
No que no ho sàpigues.
Demà passat plourà.
f) ((sinó( / (si no()
véns, et trobarem a faltar.
No ho rebutgem, que ho acceptem agraïts.
g) ((sobretot( / (sobre tot()
Una pluja de confeti caigué el públic.
no ho diguis a ningú.