LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.47. Relaciona cada una de les especialitats següents amb la definició corresponent. Per exemple:
pediatria (ped ‘infant’ + iatria ‘medicina’): Branca de la medicina que tracta les malalties dels infants.