LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.37. Classifica les paraules compostes que has identificat en l’activitat anterior en els cinc grups següents:
NOMS formats per V + N
NOMS formats per N + N
ADJECTIUS formats per N + Adj
ADJECTIUS formats per Adj + Adj
VERBS formats per N + V