LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.22. Relaciona cadascun d’aquests compostos sintagmàtics amb la definició corresponent: