LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.14. Classifica les paraules compostes següents formant-ne dos grups: a) paraules compostes que s’escriuen amb guionet (12), i b) paraules compostes que s’escriuen sense guionet (8).