LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 8


8.13. Classifica les paraules compostes següents segons el procediment seguit: 1) composició pròpia,
2) composició culta i 3) composició sintagmàtica.