LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.48. Escriu correctament les paraules destacades. Algunes s’han d’escriure amb dières i unes altres amb accent:
a) Un noi suis i una noia suissa.
Un noi i una noia .
b) El vei del costat i la veina del davant.
El del costat i la del davant.
c) Tres paisos tropicals i un pais nòrdic.
Tres tropicals i un nòrdic.
d) Ell es diu Lluis i ella es diu Lluisa.
Ell es diu i ella es diu .
e) Jo els ho agraia, vosaltres els ho agraieu.
Jo els ho , vosaltres els ho .
f) El rei construi un gran castell. / Els feudals construiren grans castells.
El rei un gran castell. / Els feudals grans castells.
g) La policia els va prohibir que conduissin. / La policia li va prohibir que conduis.
La policia els va prohibir que . / La policia li va prohibir que .
h) Ahir agrairem la seva col·laboració. / Estem molt agraits per la seva col·laboració.
Ahir la seva col·laboració. / Estem molt per la seva col·laboració.