LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.16. Llegeix aquestes frases i completa-les amb un pronom feble que representi el CRV donat entre
parèntesis.

Per exemple:
T’hi acostumaràs de seguida (a llegir una estona).
[CRV]                                            [CRV]
a) Us penedireu més d’una vegada (d’això que heu dit).
b) No s van atrevir (a retreure’ns-ho).
c) Tothom se reia (de les seves amenaces).
d) M’agradaria molt participar (en el sorteig).
e) Se va despreocupar completament (dels nostres interessos).
f) Tothom estava d’acord (amb la proposta de la delegada).