LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 7


7.15. Escriu a continuació de cada frase si els complements verbals destacats en negreta fan de complement atributiu (CAtr) o de complement predicatiu (CPred). Després omple els buits de les frases amb els pronoms febles que substitueixin els sintagmes destacats:
a) Aquesta reixa d’aquí és de ferro, i aquella d’allà també és de ferro.
Aquella d’allà també és.
b) El noi anava ben brut, i la noia també anava ben bruta.
La noia també anava.
c) La noia s’ha posat ben vermella, i el noi també s’ha posat ben vermell.
El noi també s’ ha posat.
d) Aquestes arracades semblen d’or, però no són d’or.
Però no són.
e) El consideren un bon jugador; tu també el consideres un bon jugador?
Tu també l’ consideres?
f) La Maria s’ha fet voluntària de la Creu Roja;
Tu sabies que se havia fet?