LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.45. Llegeix les frases següents i omple els espais buits amb la forma adequada del pronom de CI de la 3a persona del plural:
a) Corregeix- els errors.
b) Avui han presentat la nova directora.
c) Sempre diuen que no hi poden entrar.
d) Pregunta’ si volen venir amb nosaltres.