LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.42. Escriu quina funció sintàctica fan els pronoms febles que has utilitzat en les oracions de l’exercici anterior: