LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 6


6.22. Llegeix les frases següents i completa-les amb el pronom feble que fa la funció de CD:
a) Ostres, quin mòbil més bonic! Me’l deixes? Apa, deixa-me.
b) Apa, quina camisa! Me deixes? Va, deixa-me.
c) Oh, quins jocs! Me deixes? Apa, deixa-me.
d) Ui, quines arracades! Me deixes? Va, deixa-me.
e) Oh, quins caramels! Me dónes un? Vinga, dóna-me un.
f) Què és això? M ensenyes? Apa, ensenya-m.