LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.72. Llegeix cada un dels tres enunciats que trobaràs a continuació i completa’ls de la manera adequada d’acord amb les normes d’accentuació estudiades en aquesta unitat.
a) La paraula volcà s’accentua perquè és una paraula acabada en una de les terminacions.
b) La paraula hàbil s’accentua perquè és una paraula no acabada en cap de les terminacions.
c) La paraula vàlvula s’accentua perquè és una paraula .