LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.63. Escriu les paraules que falten per completar els enunciats següents.
a) Les paraules derivades estan formades per l’ d’una paraula primitiva i un o més morfemes .

b) Els morfemes derivatius o afixos es classifiquen en tres grups: els (que van davant l’arrel), els (que van darrere) i els (que van entre l’ i un sufix).