LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 5


5.44. Tria el sufix corresponent per completar l’adjectiu a cada una de les expressions destacades en cursiva. Utilitza aquests sufixos: -ós, -ut, -at, -er i -enc.
a) Un insecte que té verí.
Verin
b) Un dia amb boira.
Emboir
c) Un gegant que té un gep.
Geper
d) Un vaixell amb cuirassa.
Cuirass
e) Un poble situat prop de la frontera.
Fronter
f) Jugador que està col·locat al davant.
Davant
g) Clima natural d’una illa.
Ill
h) Terreny ple de sorra.
Sorr