LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.57. Quan parlem o quan llegim, normalment fem moltes sinalefes. La sinalefa consisteix a reduir a una sola síl·laba dues vocals que pertanyen a dues paraules contigües (hi ha gent →(hi ha) gent).
La sinalefa també s’anomena diftong sintàctic perquè segueix les mateixes regles de la diftongació a l’interior d’una paraula.
Escriu de nou aquestes frases, separant les síl·labes com en l’exemple anterior. Tingues present que la o àtona, en català central,
es comporta com una u.
Que hi és?
Aneu entrant
Ho has vist?
Hi he posat sal
No hi entra
Demà hi serà
Febrer i març
No hi veu
Canta i balla
No ho facis