LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.37. Digues en veu alta l’infinitiu, el gerundi i el participi dels verbs caure, conèixer, riure, viure, tenir, prendre i respondre. Després escriu-ne totes les formes.
InfinitiuGerundiParticipi