LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.27. Torna a escriure les frases següents i separa’n les síl·labes amb un guionet. Tingues en compte que la i i la u poden formar diftong o estar en posició de hiat.
a) Qüestió de paciència.
.

b) Aula de conferències.
.

c) Guanyar importància.
.

d) Estàtua valuosa.
.

e) Sessió de lleugeres pèrdues.
.

f) Indústria de la joieria.
.

g) Cobrar quotes amb freqüència.
.