LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.25b. Relaciona les oracions de l’esquerra amb l'opció correcta de la dreta, d’acord amb la correlació temporal.
Els aconsella
Els aconsellava
que prenguessin precaucions.
Els aconsellaria
Els ha aconsellat
Els aconsellà