LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 4


4.19. Omple els buits de les frases següents amb la forma verbal que t’indiquem:
a) (vendre, 3a pl. perfet) el blat a molt bon preu.
b) La carretera va evitar que el foc s’ (estendre, imperfet subj.) cap al poble.
c) Vés-te’n abans que es (difondre, present subj.) la notícia.
d) No (confondre, 2a pl. pres. subj.) les coses!
e) Avui el sol s’ (pondre, perfet) a les nou.
f) M’ (sorprendre, perfet) molt que no ho (entendre, 3a pl. imperfet de subj.).
g) La neu es (fondre, imperfet d’ind.) de seguida.