LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.49. Hi ha uns quants cultismes que provenen directament del llatí i que no segueixen la vocal corresponent del mot popular.
Per exemple: boca (mot popular), boqueta (derivat popular), però bucal (cultisme). Copia i completa la sèrie següent escrivint o o bé u:


Mot popularDerivat popularCultisme
homehmenethmanisme
jove jventut jvenil
títoltitlettitlar
concórrerconcrriaconcrrència
corbaencrbarcrvilini
dolçendlcirdlcificar