LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.3. La vigília de Tots Sants, en pondre’s el sol, es van acumulant una sèrie de circumstàncies i fets que fan presagiar una desgràcia. Ordena’ls d’acord amb el des­envolupament de la història:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-