LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.20. Aplica la prova de la concordança per comprovar si els elements destacats fan de subjecte o de CD: si canvies el nombre del subjecte, també hauràs de canviar el nombre del verb; en canvi, si canvies el nombre del CD, el verb no variarà.
a) Els arqueòlegs () excavaran els jaciments prehistòrics ().
b) El corrent d’aigua () es va endur el pont modern ().
c) Només ens interessa aquest moble antic ().
d) Els barrots de la barana () es van torçar.
e) Els pagesos de la comarca () no recordaven els noms dels cavallers ().