LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 3


3.12. Relaciona les paraules de la primera columna amb les equivalents de la segona (sinònims):