LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.23. Recorda que en alguns mots el pas del singular al plural provoca canvis ortogràfics (c → qu / ç → c / g → gu / gu → gü / qu → qü / j → g).

Llegeix les frases següents i passa-les al plural:
a) Ella busca una branca llarga: Elles .

b) Ella menja una coca ben dolça: .

c) Ella gemega perquè la font no raja. .

d) Ella comença una línia obliqua. .