LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.14. Relaciona els morfemes derivatius destacats amb el significat corresponent: