LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 2


2.12. Classifica les paraules que formen la família d’ofegar (de l’activitat anterior) en categories lèxiques (nom, adjectiu, verb i adverbi).
a)
b)
c)
d)