LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.55. Relaciona les respostes amb aquestes preguntes: