LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.44. Completa els buits de les frases següents:
a) En fer l’anàlisi gramatical d’una oració, hem de considerar tres nivells: nivell A, gramaticals; nivell B, els o estructures, i nivell C, les sintàctiques.

b) En una oració, el SV [predicat] ha de concordar amb el SN [] en nombre i .

c) La funció de CN pot presentar tres estructures diferents: un , un sintagma o una oració .

d) Les oracions són les que no tenen subjecte, ja que la posició del subjecte és .