LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO

UNITAT 1


1.40. Classifica aquestes oracions segons la modalitat (enunciativa, interrogativa, exclamativa o exhortativa):