LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 8

Les paraules forca, escaire, nivell, arpó, ribot, dalla, faristol, ham, plom i batuta designen eines o instruments de diversos camps professionals. Escriu aquestes paraules en els buits corresponents.
El pagès sega l’herba amb la i la carrega al remolc amb la .
El fuster, per col·locar les fustes ben perpendiculars, utilitza un , i per allisar i polir les portes i les finestres, utilitza un .
Els pescadors de truites de riu utilitzen una canya amb un fil i un ; però per pescar els grans cetacis del mar, els pescadors utilitzen un .
El director d’orquestra posa la partitura al , i dirigeix amb la .
El paleta comprova si la paret és ben vertical amb el , i si l’ampit de la finestra és ben horitzontal, amb el .