LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 8

Completa aquestes frases. Escriu el terme adequat al context entre els que et proposem entre parèntesis.
Aquests papers ja els pots : no serveixen (trencar / estripar).
Necessito una de sabates per fer un treball de naturals (capsa / caixa).
Va cridar molt fort, però ningú no el va (escoltar / sentir).
Necessitem de paper per escriure (un full / una fulla).
Vols aquest pastís (provar / tastar)?
El metro és un de transport (medi / mitjà).
Es va tres vestits i cap no li’n va agradar (emprovar / provar).
Va el culpable amb el dit (senyalar / assenyalar).
Els noms i els adjectius tenen gènere i (nombre / número).
Com que suava molt, la camisa se li va a la pell (pegar / enganxar).