LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 7

Completa aquestes frases. Escriu els elements que falten en els espais buits. Per exemple:

No vaig aprovar perquè no havia estudiat. → Si hagués estudiat, hauria aprovat.

Es van ofegar perquè no sabien nedar. → Si , no s’haurien ofegat.

No vaig poder acabar el treball perquè se’m va espatllar la impressora. → Si no se m’, hauria pogut acabar el treball.

La serp va poder entrar a l’habitació perquè havíem deixat la finestra oberta. → Si no , la serp no hauria pogut entrar a l’habitació.