LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Relaciona cada onomatopeia amb l'acció que representa. Arrossega les onomatopeies al costat de l'acció corresponent.