LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Relaciona cada locució o frase feta castellana amb la catalana equivalent. Arrossega les formes catalanes al costat de la forma castellana corresponent.