LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Relaciona cadascun dels refranys castellans amb el refrany català que tingui un sentit equivalent. Arrossega els refranys catalans al costat del castellà corresponent.